വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറിനു വില കുറച്ചു

തിരുവനന്തപുരം :വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറിനു 30.50രൂപ വില കുറച്ചു. കൊച്ചിയിൽ സിലിണ്ടറിനു 1,775രൂപയാണ് പുതുക്കിയ വില. വില ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഗാർഹികാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിനു വനിതാ ദിനത്തിൽ 100രൂപ കുറച്ചിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page