കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീ.അൽ കേഷ്കുമാർ ശർമ I AS ഐ ജി ശ്രീ.വിജയ് സാക്കറെ IPS ഉത്തര മേഖല ഐജി ശ്രീ.അശോക് യാദവ് IPS കെ എ പി കമാൻഡന്റ് ശ്രീമതി ഡി ശിൽപ ഐപിഎസ് എന്നിവരും ചന്ദ്രഗിരി സി പി സി ആർ ഐ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ഐക്യദീപത്തിൽ പങ്കാളികളായി

0
283

കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീ.അൽ കേഷ്കുമാർ ശർമ I AS ഐ ജി ശ്രീ.വിജയ് സാക്കറെ IPS ഉത്തര മേഖല ഐജി ശ്രീ.അശോക് യാദവ് IPS കെ എ പി കമാൻഡന്റ് ശ്രീമതി ഡി ശിൽപ ഐപിഎസ് എന്നിവരും ചന്ദ്രഗിരി സി പി സി ആർ ഐ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ഐക്യദീപത്തിൽ പങ്കാളികളായി

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY