അതിർത്തി മേഖലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സഹകരണ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം .കൺസ്യൂമർഫെഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ വി.കെ.രാജൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.

0
268

അതിർത്തി മേഖലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സഹകരണ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം .കൺസ്യൂമർഫെഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
വി.കെ.രാജൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY